چهارشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1389


ایدئولوگ های سبز این جریان را در وهله اول سکولار و به صورت رقیق تر دموکرات معرفی می کنند و در مقابل پس از مفتضح شدنشان به خاطر ادعای واهی تقلب،دلیل پیروزی دکتر احمدی نژاد را در انتخابات 88 برنامه های پوپولیستی ایشان اعلام کردند.

سعی کردم با خوانش کتاب عقل پوپولیستی از ارنستو لاکلائو نشان دهم دقیقا عکس این موضوع برقرار است.جریان مرده سبز سعی داشت یک جنبش پوپولیستی شکل دهد و براساس مدل غربی اش،انقلابی پوپولیستی-رنگی را رهبری کند.که خوشبختانه با مدیریت رهبری،فتنه با شکست روبرو شد.

شاید دلیل این اتهام و بهتانشان به دکتر احمدی نژاد هم منحرف کردن ذهن مردم از این موضوع بوده است.

قسمت سبز رنگ از لاکلائو است


"در یک جنبش پوپولیست منطق هم ارزی وجود دارد.منطقی که در آن تمامی مطالبات به رغم سرشت متفاوتشان گرایش دارند خود را گرد هم آورند.چیزی که ما آن را زنجیره هم ارزی می نامیم.وضعیتی اجتماعی که در آن مطالبات برآورده نشده گرایش دارند بر بستری منفی تلنبار شوند پیش وضعیت همان معضل سیاسی است که ما آن را پوپولیسم می نامیم.

"در مقابل در منطق تفاوت ها هیچ گونه تقسیم بندی اجتماعی وجود ندارد و ثانبا هر نوع مطالبه مشروع به شکلی غیرآنتاگونیستی (بدون نزاع و ستیز) و درون حکومتی برآورده می شود  و سوژه مطالبه به منزله امری جزئی فهمیده می شود.این سوژه دموکرات است و آن سوژه پوپولار

به عبارت دیگر سوژه پوپولار از تبنبار شدن هم ارز کثرت مطالبات دموکراتیک ناشی می شود

جنبش های پوپولار با تقسیم امر اجتماعی به قدرت و بازنده مطالبات را به مبارزات تبدیل می کنند."


ایدئولوگ های سبز نیز تنها سعی می کنند تمام کسانی را که به هر وضعی از حکومت و دولت خواسته ای دارند را جمع کنند بلکه سعی می کنند تمامی اعتراضات حتی اعتراضات صنفی و اقتصادی اجتماعی و ... را حول محور سبزها متمرکز کنند.از نظر آنان حتی کسانی که به نیترات آب تهران اعتراض دارند و یا از قطع شدن های فارسی وان گله دارند هم سبزند!!.برای آنان تنها وجه منفی اعتراضات اهمیت داشت.آنان قصد داشتند در نهایت خواسته های دموکراتیک هر بخش را در کلیت هضم کنند کلیتی که این بار دیگر خواسته ای نه از حکومت و نه از جزئ های ذیل حکومت ندارد بلکه خواستار نابودی حکومت است.که شکست خوردند و به زباله دانی تاریخ پیوستند


جریان سبز شایستگی اطلاق عنوان پوپولیست را دارد.تمام فعالیت های آنان در زمان زنده بودنشان در یک سال قبل این موضوع را تصدیق می کند.